Werkplan CRA

Voorstel voor een beter functioneren van de Commissie Recreatie Atletiek van AV De Spartaan
 
Vraagstelling
 
In de afgelopen weken heeft een werkgroep, bestaande uit Nico Schriek, Gert-Jan Booij, Peter Jonkheer en Paul Bultink zich op verzoek van het Dagelijks Bestuur (DB) gebogen over de vraag hoe de Commissie Recreatie Atletiek (CRA) nieuw leven zou kunnen worden ingeblazen. Doel van de werkgroep: komen tot een werkbaar plan om de CRA (weer) goed te laten functioneren, dat wil zeggen conform het voorliggende CRA-beleidsplan c.q. wensen van het bestuur.
In het onderstaande werkplan wordt achtereenvolgens ingegaan op:
 
1) De functionaliteit van de CRA.
2) De gewenste structuur van de CRA.
3) Uitvoeringsaspecten die op de CRA betrekking hebben.
 
1) De functionaliteit van de CRA
 
De functionaliteit van de CRA wordt primair beschreven in het beleidsplan van de AV Spartaan 2018-2022. De werkgroep is van mening dat het beleidsplan niet volledig is (soms lopen doelstellingen en actiepunten door elkaar heen of zijn ze onvoldoende concreet). Ook wordt de rol van de trainings-coördinator(en) onvoldoende belicht. Naar onze mening zouden de belangrijkste doelstellingen en functionaliteiten moeten zijn:
 
 Het verzorgen (ontwikkelen, uitvoeren, faciliteren) van een aantrekkelijk aanbod van trainingen en activiteiten voor recreanten waaronder:
o Reguliere trainingen op de baan, op de weg en in het duin.
o Een activiteitenprogramma (op de wensen van recreanten gebaseerd) van trainingen, wedstrijden en/of andere activiteiten (bijvoorbeeld wandelevene-menten of uitstapjes naar wedstrijden) buiten de reguliere trainingen om.
 Zorgdragen voor de trainersbezetting.
 Het in samenspraak met de Verenigingsondersteuner toezicht houden op de kwaliteit van de trainingen.
 Zorgdragen voor een uniforme en duidelijke communicatie naar recreanten over het aanbod van trainingen, de trainingsprogramma’s en andere activiteiten via de daartoe aanwezige structuur (it-omgeving/website/clubblad).
 Zorgdragen/faciliteren van een optimale afstemming van en communicatie over de trainingsprogramma’s en andere activiteiten, tussen trainingscoördinator(en) en recreantentrainers, zodat een en ander soepel verloopt en iedereen betrokken blijft.
 Bijdragen aan het werven van nieuwe leden.
 Bijdragen aan het werven van nieuwe trainers.
 
De uitwerking van bovenstaande punten komt verderop in dit verslag terug.
 
2) De gewenste structuur van de CRA.
 
Vanuit de bovengenoemde functionaliteiten komt de volgende gewenste structuur van de CRA naar voren:
 
Een bestuur dat naast voorzitter, penningmeester en secretaris ook één trainingscoördinator omvat. De laatstgenoemde is eindverantwoordelijk voor de programma’s en de planning (vanuit input trainers en wensen recreanten en waar nodig ondersteund door de Verenigingsondersteuner ). Hij/zij wordt bij de uitvoering van deze taken bijgestaan door een trainingscoördinator scholing en een trainingscoördinator planning (die geen deel uitmaken van het bestuur). Verder twee of drie (gewone) leden vanuit de recreanten. Voorkeur om iemand zowel vanuit hardlopen als uit sportief wandelen aan te stellen.
 
Voorts een subcommissie bestaand uit recreantentrainers en de coördinatoren scholing en planning
 
3) Uitvoeringsaspecten die op de CRA betrekking hebben
 
a) Beleidsplan:
o Beleidsplan met doelen en actiepunten aanpassen op basis van dit stuk.
 
b) Trainingsprogramma’s:
o Reguliere trainingsprogramma’s en groepenindeling vooralsnog ongewijzigd laten. Dit loopt (inhoudelijk) redelijk. Wel meer aandacht voor ontwikkeling en evaluatie van (assistent-) trainers (zie verderop in dit stuk).
o Opstellen van een CRA-activiteitenjaarplan (voorlopig gebaseerd op input trainers, maar op termijn op basis van inventarisatie wensen recreanten) met daarin het activiteitenprogramma. Er is veel ‘ruimte’ voor diverse activiteiten, maar alle initiatieven lopen via de CRA en worden via de officiële kanalen gecommuniceerd. Mogelijk kan elke trainingsgroep een activiteit bedenken/verzorgen waarbij andere groepen participeren (zoals nu al door enkele trainers gebeurt) met wellicht verschil in tempo, afstand, etc,. Kortom: meer samenwerking en synergie en dus meer fun.
o Professionaliteit in de uitvoering. Elke activiteit moet een ‘feestje’ zijn, dus goed voorbereid en georganiseerd: ‘Draaiboekje’ per evenement met plan, PR, communicatie naar recreanten én naar collega-trainers, organisatorische aspecten, deadlines, evaluatie, etc. (Eventueel format hiervoor maken). Evaluatie gebruiken om programma’s te verbeteren.
 
c) Trainingscoördinator:
 
o Eén algemeen verantwoordelijke trainingscoördinator (aanspreekpunt en deel uitmakend van CRA Bestuur met twee ondersteunende coördinatoren (verantwoordelijk voor resp. scholing en planning). Hij/zij maakt een duidelijke taakverdeling. Functiebeschrijvingen van deze drie functies maken, c.q. toetsen/actualiseren. Cruciale rol binnen de CRA, dus moet beslist op die taak berekend zijn. Breed kijken binnen De Spartaan: potentieel/talent onder (ex-)-wedstrijdlopers?
 
d) Herinvoering CRA-Workshops (trainersoverleg/ -café) rondom actueel onderwerp:
 
o Organiseren van bijeenkomsten op regelmatige basis. Doel: beter worden als trainer, teamgevoel en synergie versterken, ideeën uitwisselen, plezier (!). Vorm: bijvoorbeeld vakinhoudelijke presentatie of andere werkvorm, brainstormmoment, informeel slot. 3 x per jaar waarvan 2 x ‘verplichte’ deelname, met andere woorden: trainers die zich bewust hieraan onttrekken worden daar nadrukkelijk op aangesproken: Join the team!
 
e) Kwaliteit trainingen:
 
o De trainingscoördinator wordt voor wat betreft het trainingstechnische deel ondersteund door de Verenigingsondersteuner en meldt daar ook (en overlegt over) opleidingsbehoeftes (bijscholing), tekorten aan trainers etc. Verder is de begeleiding van assistent-trainers een aandachtspunt: het gebeurt regelmatig dat de verrichtingen van een assistent-trainer beperkt blijft tot warming-up- en cooling-down oefeningen en niet of nauwelijks wordt geëvalueerd. Als het de bedoeling is dat assistent-trainers zich ontwikkelen tot trainers lijkt een meer professionele aanpak op zijn plaats: programma voorbereiden (niet vijf minuten van tevoren), uitvoeren onder leiding ervaren trainer en vooral: evalueren en ontwikkelpunten benoemen. Leek ons mooi onderwerp voor het eerste trainersoverleg/-café!
 
f) Communicatie
 
o Vanuit de CRA-doelstelling ‘Duidelijke Communicatie’, moet het voor alle recreanten duidelijk zijn welke programma’s er voor wie zijn. Hoe inschrijven of deelnemen? Welke voorbereiding? Wie is trainer/aanspreekpunt? Etc. De trainers hebben hier een belangrijke rol in. De werkgroep constateert echter dat niet consequent gebruik wordt gemaakt van de it-infrastructuur van De Spartaan met de diverse selectieve mailmogelijkheden en stelt voor dat de CRA erop toe ziet dat alle communicatie via dit kanaal verloopt. Trainers die niet weten hoe het systeem werkt krijgen een opfriscursus. (Dit vraagt wel om een up-to-date emailadressen-bestand, hetgeen de werkgroep ook als een medeverantwoordelijkheid van de trainer ziet).
 
g) Evaluaties
 
o De werkgroep benadrukt het belang van regelmatige evaluaties. Er dient een evaluatieplan te komen (bijvoorbeeld 2 x per jaar) inzake de activiteiten-programma’s en inzake het functioneren van de CRA als geheel. Met andere woorden: liggen we nog op koers? Dit zou een vast onderdeel kunnen zijn van het trainersoverleg/trainerscafé.
 
Tot slot
 
Wij hopen met de bovenstaande aanbevelingen een eerste aanzet te hebben gegeven voor het verbeteren van het functioneren van de CRA.
 
Met plezier lichten we één en ander toe. Graag zien we jullie reactie tegemoet.
 
Nico, Gert Jan, Peter, Paul
AV De Spartaan,
Sportpark Ter Specke
Spekkelaan 8
2161 GH Lisse
kantine: 0252-415350
Terug naar boven