Privacyverklaring

Privacyverklaring van AV De Spartaan

AV De Spartaan, gevestigd te Lisse, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AV De Spartaan houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, buiten de gebruikelijke inschrijving voor een wedstrijd, toezending van informatie over het evenement en uitnodigingen voor dezelfde evenementen in volgende jaren;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Het Bestuur van AV De Spartaan is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u per e-mail contact met ons opnemen via secretaris@avdespartaan.nl

Doeleinden

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 1. Leden
  • Het lid zijn van AV De Spartaan en de Atletiekunie;
  • Het deelnemen aan trainingen, wedstrijden en activiteiten georganiseerd door AV De Spartaan;
  • Het deelnemen aan wedstrijden en activiteiten georganiseerd door andere verenigingen;
  • Het opnemen van de gegevens in de oud-ledenadministratie bij beëindiging van het lidmaatschap;
 2. Vrijwilligers
  • Het organiseren van, of helpen bij, trainingen, wedstrijden en activiteiten van AV De Spartaan;
  • Het assisteren bij wedstrijden en activiteiten georganiseerd door andere verenigingen;
 3. Deelnemers (niet leden) aan wedstrijden en activiteiten
  • Het deelnemen aan wedstrijden en activiteiten georganiseerd door AV De Spartaan;
  • Het uitnodigen voor deelname aan volgende edities van hetzelfde evenement;
 4. Bezoekers van www.avdespartaan.nl
  • Het ontvangen van informatie over AV De Spartaan, de prestaties van leden en deelnemers, en uitslagen van wedstrijden;
 5. Oud-leden
  • Het ontvangen van informatie over en het deelnemen aan reünies en jubilea.

Persoonsgegevens

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij u om de volgende persoonsgegevens vragen of ontvangen wij deze gegevens van derden zoals bijv. de Atletiekunie en andere instanties;

 1. Leden
  Voorletters, voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht (m/v), categorie, adres, postcode, woonplaats, (huis) telefoonnummer, 06-nummer lid en of ouders/verzorgers, e-mailadres lid en of ouders/verzorgers, Atletiekunie lidmaatschapsnummer, bankrekeningnummer, prestaties, foto’s en video’s**;
 2. Vrijwilligers
  Voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, (huis) telefoonnummer, 06-nummer, e-mailadres, Atletiekunie lidmaatschapsnummer*, relevante cursus/opleiding zoals Atletiekunie trainersopleiding, foto’s en video’s**;
 3. Deelnemers (niet leden) aan wedstrijden en activiteiten
  Voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht (m/v), categorie, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres, vereniging*, Atletiekunie-lidmaatschapsnummer*, rekeningnummer, prestaties, foto’s en video’s**;
 4. Bezoekers www.avdespartaan.nl
  Op onze website maken we geen gebruik van cookies om statistieken over het gebruik hiervan te verzamelen. Wel is het mogelijk artikelen, foto’s en video’s te delen op sociale media. Hiervoor maken sociale media gebruik van cookies. Voor de cookies die deze media hiervoor plaatsen en de mogelijke gegevens die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de privacyverklaringen van deze media;
 5. Oud-leden
  Voorletters, voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht (m/v), categorie, adres, postcode, woonplaats, (huis) telefoonnummer, 06-nummer oud-lid en/of ouders/verzorgers, e-mailadres oud-lid en/of ouders/verzorgers, foto’s en video’s**;
   

* Deze persoonsgegevens zijn niet verplicht;

** Over foto’s en video’s is een aparte paragraaf in deze privacyverklaring;

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, mogen wij alleen aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij mogen uw gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit een wettelijke verplichting betreft. Verder verstrekken wij geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU zijn gevestigd.

Voor leden en vrijwilligers verstrekken wij persoonsgegevens aan de Atletiekunie voor het lidmaatschap van de Atletiekunie. Ook verstrekken wij gegevens van leden aan andere verenigingen, zodat deze leden deel kunnen nemen aan wedstrijden en activiteiten die door deze verenigingen worden georganiseerd. AV De Spartaan ontvangt ook gegevens van leden van andere verenigingen, zodat deze leden deel kunnen nemen aan wedstrijden en activiteiten die door ons worden georganiseerd. Hierbij zijn de Atletiekunie en de andere verenigingen zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij maken verder gebruik van derde partijen (verwerkers) voor:

 • De website www.avdespartaan.nl;
 • Het inschrijven voor en het publiceren van uitslagen van wedstrijden;
 • Het naar leden, vrijwilligers en sponsoren sturen van de nieuwsbrief;
 • De ledenadministratie;
 • Beveiligde opslag en back-up binnen de EU;
 • Bankieren.

Met deze derde partijen (verwerkers) maken wij afspraken over de bescherming van uw persoonsgegevens.

Foto’s en video’s

Voor de communicatie op de website, sociale media en andere (lokale) media wil AV De Spartaan gebruikmaken van foto’s en video’s gemaakt tijdens trainingen, wedstrijden en activiteiten van de vereniging. De atletiekbaan bevindt zich op publiek terrein; op deze foto’s en video’s kunnen personen herkenbaar in beeld zijn. AV De Spartaan kan deze foto’s en video’s plaatsen op de website en sociale media ter informatieverstrekking en ter verslaggeving. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken aan de secretaris van onze vereniging (secretaris@avdespartaan.nl). De geplaatste foto’s en video’s op de website en sociale media van AV De Spartaan zullen wij dan meteen verwijderen.

Verder vragen wij op het aanmeldformulier voor het AV De Spartaan lidmaatschap aan leden of ouders/verzorgers toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s voor communicatie-doeleinden.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijnen

AV De Spartaan bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is bepaald. Er geldt geen bewaartermijn voor clubrecords, en foto’s en video’s. Tot slot worden prestaties van deelnemers aan wedstrijden georganiseerd door AV De Spartaan maximaal 2 jaar bewaard.

Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen afdoende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten

Overdracht / Aanpassen

U heeft recht op inzage, rectificatie van de persoonsgegeven welke wij van u hebben ontvangen. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons, door één van onze verwerkers of de verstrekking hiervan aan derden. Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan het verzoek tot overdracht.

Uitschrijven

Indien u uw gegevens uit onze bestanden wil verwijderen, dan kunt u contact op nemen met onze secretaris.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met de secretaris van onze vereniging (secretaris@avdespartaan.nl). Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Postadres:
Secretariaat AV De Spartaan
Spekkelaan 8
2161 GH Lisse
Sportpark Ter Specke
Spekkelaan 8
2161 GH Lisse
kantine: 0252-415350
Terug naar boven